Deutsch und Integration / Prüfung telc Deutsch

Prüfung telc Deutschallenur buchbare Kurse anzeigen
Wann:
Wo:
Nr.:
91-4250  
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
Wo:
Nr.:
91-4251  
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
Wo:
Nr.:
91-4252  
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
Wo:
Nr.:
91-4253  
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
Wo:
Nr.:
91-4254  
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
Wo:
Nr.:
91-4255  
Status:
Keine Anmeldung möglich
Wann:
Wo:
Nr.:
91-4256  
Status:
Keine Anmeldung möglich
Wann:
Wo:
Nr.:
91-4270  
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
Wo:
Nr.:
91-4271  
Status:
Keine Anmeldung möglich